Vad vi gör – för planeten

Världen förändras. Behovet av mer hållbara lösningar ökar i takt med att ny teknik bryter igenom. Vi är stolta över att utveckla, producera och leverera lösningar som minimerar miljöpåverkan inom olika segment, branscher och tillämpningsområden. Och vi strävar alltid efter att bli bättre, att göra mer och att ligga före vår tid.

 

Skydda, respektera, anslut

Vi har över 8 000 produkter i vårt sortiment. Var och en är byggd för att hålla och har en viktig funktion att fylla; att skydda och respektera den omgivande miljön genom att på ett säkert, enkelt och effektivt sätt ansluta och koppla bort system utan eller med minimalt spill. Med en ständig strävan och nyfikenhet utvecklar vi både nya och befintliga produkter som speglar nuvarande och framtida krav.

Högsta möjliga produktprestanda gör det möjligt för kunderna att uppnå bättre resultat med lägre energiförbrukning och mindre miljöpåverkan.

Våra produkter: ett hållbarhetslöfte

 

Mindre föroreningar

Vi är övertygade om att våra produkter gör skillnad, både på kort och lång sikt. Genom att till exempel välja hydraulikkopplingar som säkerställer att det inte blir något oljespill, tryckluftskopplingar som minimerar energiförluster eller vätskekopplingar med spillfri anslutning och frånkoppling blir miljöpåverkan mindre.

Hållbar konstruktion

CEJN som varumärke definieras av hög kvalitet. Säkra, energieffektiva och felfria produkter med lång livslängd är avgörande för en hållbar utveckling. Att använda produkter som håller är ett hållbart val för både företag och planet.

Minimerar energiförluster

Produktprestanda har alltid varit och kommer alltid att vara ett fokusområde för oss. Vi vet att genom att minimera energiförlusterna kommer både pengar och miljöpåverkan att sparas. Genom noggranna tester och analyser minskar våra produkter energiförlusterna i kundernas system utan att det påverkar prestandan. En win-win-situation med andra ord.

 

Från begagnat till nytt:
CEJN-reparationsprocess

Oavsett vilken produkt i vårt sortiment vi har är vi stolta över att säkerställa en lång livscykel med många drifttimmar – alltid med högsta möjliga säkerhet och prestanda. Vi vet dock att produktens livslängd går ut en dag. När den dagen kommer har vi ett välutvecklat reservdelssortiment så att du vid första anblicken kan se hur du kan reparera produkten och få den i drift i många fler timmar. Bra för dig, bra för planeten.

Om det inte går att reparera produkten kan den återvinnas och materialet användas till nya, innovativa produkter.

 

Varje val har betydelse

På vårt svenska huvudkontor och produktionsanläggningar är alla val noga gjorda. Genom medvetna val vet vi att helhetseffekten blir större. Här är några av våra aktivt fattade val som speglar vår dagliga verksamhet.

 

Energianvändning

Elförbrukningen vid vårt svenska huvudkontor, försäljningskontor och produktionsanläggning står för en mycket liten del av CO2-utsläppen eftersom den el som köps in produceras med vindkraft.

Hantering av avfall

Genom att källsortera kan vi maximera materialåtervinning och energiåtervinning. En av våra avfallsströmmar är metallspån från vår tillverkningsprocess. Dessa separeras från eventuell kvarvarande skärolja/vätska och skickas till återvinning. Den separerade skäroljan/vätskan återanvänds vid CEJN. Cirka 80 % av inköpt råvara går på detta sätt tillbaka till återvinningsflödet.

Transporter

CEJN har aktivt valt en logistik- och speditionspartner med ett tydligt uttalat mål om noll koldioxidutsläpp till 2050. Denna partner står för cirka 90 % av alla godstransporter och följs upp årligen.

Kemikalieanvändning

Alla kemikalier som används är registrerade i ett kemikaliesystem som även innehåller säkerhetsdatablad. Innan någon ny kemikalie tillsätts görs en bedömning om den ska tillsättas eller inte beroende på vad den innehåller. Principen är att i möjligaste mån undvika farliga kemikalier eller att använda de minst skadliga kemikalierna.

Råvaror

En stor del av våra produkter består av metall, främst stål och mässing. Metallbearbetning är en energiintensiv process som också ger upphov till en del spillmaterial, så kallade ”chips”. Dessa flis samlas in och returneras till leverantören för återvinning. På så sätt kan avfallsmaterialet bli ny råvara.

Skrotning

Arbetet med att hålla avfallsnivåerna låga i tillverkningen gör att vi kan undvika uppkomsten av avfall. Det bidrar till effektivare användning av material och energi och minskar mängden avfall som måste hanteras, vilket kan leda till ekonomiska besparingar och minskad resursbelastning.

 

Ett kontinuerligt uppdrag:
Minskade koldioxidutsläpp

Vi strävar ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck. Vi gör redan mycket, men vi försöker alltid hitta sätt att göra mer och aktivt
välja grönare alternativ. Vi har identifierat fyra områden där vi ser hur vi kan bidra mest till att minska miljöpåverkan:

1. Våra produkter. Genom att använda högpresterande produkter som håller länge blir det färre reklamationer och behov av produktbyten.

2. Elförbrukning. Vi stödjer utvecklingen av förnybara energikällor genom att köpa vår el från vindkraft.

3. Uppvärmning av anläggningar. Vi använder fjärrvärme från en leverantör som har för avsikt att vara klimatpositiva till 2030.

4. Fossilfri energi. Vi väljer aktivt miljövänlig och fossilfri energi för vår verksamhet.

Så här kopplar vi ansvar till vår framtid

För människorna

Mer info

För planeten

Mer info

För vinsten

Mer info