Producent av dataservrar använder Non-Drip koppling till kylning

Producent av dataservrar använder Non-Drip koppling till kylning

 

Värmehantering behöver säkra, enkla och pålitliga snabbkopplingar med högt flöde för en effektiv kylningsprocess. Den nyutvecklade Non-Drip Serien 767 High-Flow, är en prisvärd droppfri koppling som kan anpassas till praktiskt taget alla applikationer, perfekt för kylning av elektronik.

 

Datacentraler genererar en avsevärd mängd värme som måste ledas bort. Traditionellt har man varit hänvisad till luftkylning, men under de senaste åren har vätskekylning ökat i popularitet eftersom denna lösning är mer effektiv och mer ekonomisk än luftkylning.

Lågt tryckfall i vätskeledningar
En stor tillverkare av dataservrar letade efter en lösning med snabbkoppling till deras nya vattenkylningssystem. Kopplingarna skulle installeras på vattenpumpens försörjnings och returledningar för att styra och reglera värmen som genereras av servern. CEJN föreslog sin standard Non-Drip Serie 767, men, för att möta kundens stränga krav på ett lågt tryckfall för applikationen var CEJN tvungna att förbättra flödeskapacitet i kopplingen. 

Thermal management needs safe, easy and reliable quick connect couplings with high flow for an effective cooling process. The newly developed Non-Drip brass Series 767 High-Flow is an affordable non-drip modular coupling adaptable to virtually all applications, perfect for cooling of electronics.  Data centers generate a substantial amount of heat that must be disbursed. Traditionally air has been relied on for cooling, however in recent years’ liquid cooling has gained in popularity since the solution reduces heat more effectively and more economically than air.  Low pressure drop in fluid lines A large producer of data servers was searching for a quick disconnect solution to its new water cooling system. The couplings were to be installed on the coolant pump’s supply and return lines to control and channel heat generated by the server. CEJN proposed its standard Non-Drip Series 767, however, in order to meet customer’s strict requirement of a low pressure drop for the application, CEJN had to improve the flow capacity of the connector.   CEJN series high flow for cooling and thermal controlHigh-Flow coupling equals the solution During the development phase CEJN engineers worked closely with the customer to gain knowledge of the liquid cooling application. The standard Non-Drip 767 fluid coupling was refined and a new High-Flow brass version with EPDM seals presented. The new version has an impressive flow capacity for DN19 with flow coefficient, Kv 13,3. This was a huge improvement compared to the standard version with Kv 10,8.   Satisfied customer After a couple of years of installation the customer is pleased with the solution and of the couplings extreme durability that has led to a long life and trouble free product. Flow capacity has always been a key design factor for CEJN product development no matter if its compressed air flow, hydraulic fluid flow or as in this case low pressure liquid cooling lines.High-Flow koppling var lösningen
Under utvecklingsfasen arbetade CEJNs ingenjörer i nära samarbete med kunden för att få kunskap om applikationen. Standarden Non-Drip 767 vätskekoppling,  förfinades och en ny High-Flow koppling i mässing med EPDM tätningar presenterades. Den nya versionen har en imponerande flödeskapacitet  för DN19 med flödeskoefficienten , Kv 13,3. Detta var en enorm förbättring jämfört med standardversionen  med Kv 10,8.


Nöjd kund
Efter ett par år efter installationen är kunden nöjd med lösningen och kopplingarnas extrema hållbarhet som har lett till en lång livslängd och problemfri produkt. Flödeskapaciteten har alltid varit en viktig faktor i konstruktionen för CEJNs produktutveckling oavsett om det gäller tryckluft, hydrauliskt vätskeflöde eller som i detta fall, kylvätskeledningar med lågt tryck.