CEJN扣押说明

扣押说明

EN 853 1SN, DIN 20022 1SN Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146402016 39.5 0.1-0.25
1/2" 146402008 23.3 0.15-0.5
1/4" 146402004 15.9 0.1-0.3
3/4" 146402012 31.6 0.1-0.25
3/8" 146402006 20.4 0.15-0.5
5/16" 146401705 18.8 0.15-0.5
5/8" 146402010 27.3 0.1-0.25

 

EN 853 2SN, DIN 20022 2SN Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146401716 41.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 24.5 0.15-0.5
1/4" 146401704   0.1-0.3
3/4" 146401712 32.7 0.1-0.25
3/8" 146401706 22.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 19.1 0.15-0.5
5/8" 146401710 28.7 0.1-0.25

 

EN 857 1SC Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146402016   0.1-0.25
1/2" 146402008 23.2 0.15-0.5
1/4" 146402004 15.9 0.1-0.3
3/4" 146402012   0.1-0.25
3/8" 146402006   0.15-0.5
5/8" 146402010 27.1 0.1-0.25

 

EN 857 2SC Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146402016   0.1-0.25
1/2" 146402008   0.15-0.5
1/4" 146402004 16.2 0.1-0.3
3/4" 146402012   0.1-0.25
3/8" 146402006 20.6 0.15-0.5
5/8" 146402010 27.4 0.1-0.25

 

SAE 100 R1AT Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146402016 39.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 23.8 0.15-0.5
1/4" 146401704 17.5 0.1-0.3
3/16" 146400303   0.1-0.3
3/4" 146401712 31.5 0.1-0.25
3/8" 146401706 21.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 18.8 0.15-0.5
5/8" 146401710 27.5 0.1-0.25

 

SAE 100 R2AT Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146401716 41.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 24.5 0.15-0.5
1/4" 146401704   0.1-0.3
3/16" 146400303   0.1-0.3
3/4" 146401712 32.7 0.1-0.25
3/8" 146401706 22.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 19.1 0.15-0.5
5/8" 146401710 28.7 0.1-0.25

 

SAE 100 R9R  Issue:A
Dim Ferrule Crimping dim Internal collapse
1" 146410916   0.1-0.25
3/4" 146410912   0.1-0.25
5/8" 146410910   0.1-0.25

此页面上的压接尺寸仅为推荐。
软管标准在内部软管直径方面提供了相当宽的公差。由于这个客户总是需要执行自己的测试,以确保在紧密度,拉力等方面的压接足以满足每个单一应用的特定要求。