OSHA 1910.95(c)(1)

Exponering för buller på arbetsplats
Publicerat av: U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
www.osha.gov

Punkt 1910.95 (c) (1)
Arbetsgivaren skall löpande bedriva ett arbete för att skydda de anställdas hörsel, som beskrivs i punkterna (c) till (o) i detta avsnitt. När anställds bullerexponering är lika med eller överstiger i genomsnitt 8 timmar på ljudnivå (TWA) 85 decibel mätt på A-skalan (långsam respons) eller motsvarande en nivå på femtio procent. I syfte att bevara hörseln, skall anställds bullerexponering beräknas enligt bilaga A och tabell G-16a, och utan hänsyn till någon dämpande effekt genom användning av personlig skyddsutrustning.                    

Med andra ord
När nivåerna för bullerexponering överskrider en 8-timmars genomsnittlig ljudnivå på 85 dB (A), ska arbetsgivaren införa ett hörselbevarandeprogram, för att skydda de anställda från hörselskador. 

CEJNs tryckluft, Säkerhet
CEJNs serie 208 blåsrör med Star-Tip uppfyller kraven genom att minska bullernivåerna ner till 85 dB (A) eller lägre. CEJNs säkerhetskoppling eSafe följer detta genom att den kopplas ur i två steg, vilket minskar buller