Lagstiftning

REACH

REACH, 1907/2006/EC, är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök.

REACH lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för ECHA hur ämnet kan användas säkert, och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna. Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativr.

KONFLIKT MINERALER

(Sektion 1502 av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
Konfliktmineraler - Tenn (malm = kassiterit)
- Tantal (malm = coltan eller columbit-tantalit)
- Tungsten (malm = wolframit)
- Guld

Denna lagstiftning är till för den internationella handeln och användningen av konfliktmineraler. Den kräver att amerikanska bolag kan garantera att råmaterialet de använder inte har någon koppling till konflikten i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder, genom att spåra och kontrollera deras logistikkedja av mineraler.
Vi kan garantera att våra produkter inte innehåller några av dessa mineraler. Dessutom köper vi produkter endast från pålitliga producenter som undviker konfliktmineraler i sin logistikkedja. Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att säkerställa att det inte finns några konfliktmineraler i våra produkter, nu eller i framtiden.

ELV

Direktivet om uttjänta fordon (ELV), 2002/53/EC, fastställer att producenter av fordon är ansvariga att ta dem tillbaka och skrota dem.

ELV gäller fordon som väger mindre än 3500 kg. Tillverkare av tyngre fordon följer ofta frivilligt ELV.

Vi uppfyller detta direktiv (i några fall i enlighet med Annex II, 1 a, och 3).

RoHS

"The Restriction of Hazardous Substances Directive" (RoHS), 2002/95/EC and 2011/65/EC, begränsar användandet av sex farliga material som används i tillverkning av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning.


De sex materialen är: bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom (Cr6+), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

 

RoHS gäller för elektrisk och elektronisk utrustning. Om de används korrekt, faller inga av CEJNs standardprodukter under detta direktiv. Enbart om/när våra produkter byggs in i elektronisk utrustning, maskiner etc. behöver de indirekt uppfylla dessa direktiv.

"The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive" (WEEE), 2002/96/EC, syftar till att lösa problemet med giftigt elektroniskt avfall. Direktivet fastställer att tillverkare av elektrisk eller elektronisk utrustning är ansvariga för avyttring av sådan utrustning.

PED

"The Pressure Equipment Directive" (PED), 97/23/EC, gäller konstruktion, tillverkning, test och kvalitetskontroll av tryckutrustning och montering av tryckutrustning.
Direktivet sätter standarden för konstruktion och tillverkning av tryckutrustning med en volym över 1 liter och maxtryck mer än 0.5 bar. Vid korrekt användning så faller inga av CEJNs produkter i vårt standardsortiment under detta direktiv. I Storbritannien faller detta under "The Pressure Equipment Regulations" (PER)

Framtida produktutveckling kan bestå av produkter som faller under PED-direktivet. Dessa kommer att utvecklas så att de uppfyller direktivets anvisningar.

ATEX

Organisationer inom EU måste arbeta i enlighet med "The Directives for Explosive Atmospheres" (ATEX, ATmosphères EXplosibles). ATEX fastställer vilken utrustning och arbetsmiljö som är tillåten på en arbetsplats i en explosionsfarlig omgivning.

Direktiven är indelade i två kategorier: ATEX 95 för utrustning och ATEX 137 för arbetsplatser i explosionsfarliga omgivningar. Direktiven är till för att skydda anställda och förhindra explosion eller förbränning av läckande eller angränsande vätska i explosiv gas- och dammatmosfär.

EU-direktiv 94/9/EC-ATEX 95 gäller produkter som har sin egen bränslekälla. Som fristående produkt har inga av CEJNs standardprodukter en egen bränslekälla och faller därför inte under ATEX-direktivet.
EU-direktiv 99/92/EC-ATEX 137 är ett användarinriktat direktiv och gäller arbetsplatser i explosionsfarliga miljöer. Om de används korrekt, faller CEJNs produkter inte under direktivet.