Napinanie śrub za pomocą bezpiecznej, wysokowydajnej hydrauliki

Napinanie śrub za pomocą bezpiecznej, wysokowydajnej hydrauliki

Bolt tensioning with CEJN 116 T-connection

 Napinanie śrub jest metodą kontrolowanego dokręcenia, które obciąża śrubę przez jej osiowe rozciąganie. Próby mechaniczne wytworzenia momentu zastąpione są przez ultra wysokie ciśnienie hydrauliczne. Złącza i króćce CEJN ultra wysokiego ciśnienia są standardowymi produktami do tego rodzaju zastosowań, nasi inżynierowie mają długie doświadczenie i CEJN gwarantuje produkty wysokiej jakości, które są bezpieczne i wysokowydajne.Below is a more precise explanation of how bolt tensioning works.

Znajdź złącze ultra wysokiego ciśnienia do swojego zastosowania

Original state of bolt and nut before stretching

Oryginalny stan śruby i nakrętki przed rozciągnięciem.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached

Narzędzie do napinania śruby montuje się na napinanej śrubie. Przyłącza się złącze hydrauliczne/wąż.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.

Ciśnienie hydrauliczne doprowadza się do napinacza z pompy.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Nakrętka jest wkręcana przeciwko sile połączenia.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Ciśnienie jest redukowane i śruba pozostaje pod dokładnym obciążeniem.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Po odłączeniu wyposażenia hydraulicznego wyjmuje się napinacz.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Stan śruby po rozciągnięciu. Śruba zachowuje się jak sprężyna: po zwolnieniu ciśnienia śruba pozostaje pod napięciem tworząc wymaganą siłę mocowania na złączu.