Napínání šroubů bezpečnou a vysoce výkonnou hydraulikou

Napínání šroubů bezpečnou a vysoce výkonnou hydraulikou

Bolt tensioning with CEJN 116 T-connection

 

Napínání šroubů je metoda řízeného napínání, kdy na šroub působí zátěž a natahuje jej v axiálním směru. Mechanické úsilí k vytvoření krouticího momentu je nahrazeno hydraulickým ultra vysokým tlakem. Spojky a vsuvky pro ultra vysoké tlaky od společnosti CEJN jsou standardní výrobky pro tyto druhy aplikací. Naši technici mají dlouholeté zkušenosti a CEJN zaručuje bezpečné a vysoce výkonné kvalitní výrobky.

Níže je uvedeno přesnější vysvětlení, jak napínání šroubů funguje

Original state of bolt and nut before stretching

Původní stav šroubu a matice před natažením

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached

Napínací nástroj na šrouby se nasadí na napínaný šroub. Připojí se hydraulická spojka/hadice

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.

Hydraulický tlak působí na napínač z napínacího čerpadla.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Matice se šroubuje dolů proti síle spoje.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Tlak se uvolní a na šroubu zůstává přesné předpětí

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Hydraulické zařízení se odpojí a odstraní z napínače.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Stav šroubu po natažení. Šroub se chová jako pružina: když se tlak uvolní, šroub je pod napětím a vytváří se potřebná upínací síla napříč spojem.