Právní předpisy

REACH

REACH, 1907/2006/ES, je nařízení, které si klade za cíl, aby všechny chemické látky byly v rámci EU používány bezpečně. To vyžaduje sdělování informací o chemických látkách dalším článkům v dodavatelském řetězci. Rovněž omezuje používání škodlivých látek – tyto seznamy jsou aktualizovány dvakrát ročně. Řada zemí mimo Evropskou unii začala nařízení REACH zavádět nebo je v procesu přijímání takového regulačního rámce.

My samozřejmě nařízení REACH splňujeme. Budoucí výrobek bude vyvinut tak, aby splňoval požadavky podle tohoto nařízení. Více informací naleznete po kliknutí sem a navštívení webu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Nerostné suroviny z nelegálních zdrojů

(odstavec 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě Wall Street a ochraně spotřebitele)
Nerostné suroviny z nelegálních zdrojů, často nazývané 3T a zlato; 
- Cín (ruda = kasiterit)
- Tantal (ruda = coltan neboli columbit-tantalit) 
- Wolfram (ruda = wolframit)
- Zlato

Tato právní úprava se zabývá mezinárodním obchodem a využíváním nerostných surovin z nelegálních zdrojů. Vyžaduje, aby americké společnosti sledováním a audity svého dodavatelského řetězce nerostných surovin zajistily, že jimi používané suroviny nejsou spojeny s konfliktem v Demokratické republice Kongo a sousedních zemích. 
Jsme rádi, že žádné naše výrobky tyto materiály nevyžadují. Zboží navíc nakupujeme pouze od spolehlivých výrobců, kteří se ve svém dodavatelském řetězci vyhýbají nerostným surovinám z nelegálních zdrojů. Se svými dodavateli spolupracujeme i nadále, abychom zajistili, že v našich výrobcích nejsou ani nebudou v budoucnosti přítomné žádné nerostné suroviny z nelegálních zdrojů.

ELV

Směrnice o vozidlech na konci životnosti (ELV) 2002/53/ES stanoví, že výrobci vozidel jsou odpovědní za jejich zpětný odběr a likvidaci.
ELV platí pro vozidla s hmotností nižší než 3500 kg. Výrobci těžších vozidel často dodržují ELV dobrovolně.
My tuto směrnici splňujeme (v některých případech v souladu s přílohou II, 1a) a 3)). Budoucí výrobek bude vyvinut tak, aby splňoval požadavky podle této směrnice.

RoHS

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) 2002/95/ES a 2011/65/ES omezuje používání šesti nebezpečných materiálů používaných k výrobě různých typů elektrických a elektronických zařízení. 

Mezi těchto šest omezených materiálů patří: olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm (Cr6+), polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE).

RoHS platí pro elektrická a elektronická zařízení. Pokud se používá správně, žádný z výrobků CEJN v našem standardním sortimentu nespadá pod tuto směrnici. Pouze v případě, že jsou naše výrobky zabudovány do elektronických zařízení, strojů atd., budou muset nepřímo splňovat tyto směrnice.

Budoucí výrobek bude vyvinut tak, aby splňoval požadavky podle této směrnice.

WEEE

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 2002/96/ES má za cíl vyřešit problém toxického elektronického odpadu. Směrnice stanoví, že výrobci elektrických a elektronických zařízení jsou odpovědní za likvidaci těchto zařízení. 
WEEE je platná pro elektrická a elektronická zařízení. Jako samostatné výrobky nespadá žádný z výrobků standardního sortimentu CEJN pod tuto směrnici. Budoucí výrobek bude vyvinut tak, aby splňoval požadavky podle této směrnice.

PED

Směrnice pro tlaková zařízení (PED) 2014/68/Eu se týká návrhu, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav tlakových zařízení.
Směrnice nastavuje standard pro navrhování a výrobu tlakových zařízení obecně o objemu nad 1 litr a s maximálním tlakem více než 0,5 bar. Pokud se používá správně, žádný z výrobků CEJN v našem standardním sortimentu nespadá pod tuto směrnici. Ve Velké Británii to spadá pod předpisy pro tlaková zařízení (PER).
Budoucí vývoj výrobků může zahrnovat výrobky, které spadají pod směrnice PED. Budou vyvinuty, aby splňovaly požadavky podle směrnice.

ATEX

Organizace v rámci EU musí směrnici pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) splňovat s ohledem na to, jaká zařízení a pracovní prostředí jsou povolena v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Směrnice jsou rozděleny do dvou kategorií: ATEX 95 pro zařízení a ATEX 137 pro pracoviště v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice mají sloužit k ochraně zaměstnanců a zabránění výbuchu nebo spalování uniklých, přenesených nebo okolních kapalin do atmosféry výbušných plynů a prachu.

Směrnice EU 94/9/ES – ATEX 95 platí pro výrobky, které mají vlastní zdroj vznícení. Jako samostatné výrobky nemá žádný z výrobků standardního sortimentu CEJN vlastní zdroj vznícení, a proto nepodléhá směrnicím ATEX ani označování. 


Směrnice EU 99/92/ES – ATEX 137 je směrnice orientovaná na uživatele a platí pro pracoviště v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako taková se nevztahuje na žádné výrobky společnosti CEJN, pokud jsou používány správně.